Thông báo số 1 về việc tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, đợt 1 năm 2018

05/02/2018

Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Quyết định số 5508/QĐ-ĐHQN ngày 12/11/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn và Kế hoạch đào tạo sau đại học năm học 2017-2018, Trường Đại học Quy Nhơn thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, đợt 1 năm 2018 với các nội dung như sau:

Top